Respublikanskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya